Algemene Voorwaarden Masterclas Russ Harris

Algemene Voorwaarden Steenkamp Counseling


De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbod van, alsmede elke overeenkomst tussen Steenkamp Counseling, hierna te noemen: SC, en deelnemer of een Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
SC verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle opleidingen, workshops, cursussen, trainingen en bijeenkomsten in het aanbod van SC waarvoor men zich via de website van SC kan inschrijven. Onder bijeenkomsten worden masterclasses en lezingen
verstaan. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van SC voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil
zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Opdrachtgever, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Opdrachtgever.


Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.
De door SC opgeslagen versie van een e-mailbericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Een door SC
verzonden e-mailbericht wordt geacht te zijn ontvangen door de Opdrachtgever op de dag van verzending, tenzij de Opdrachtgever
bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of
toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Opdrachtgever, komt dit voor risico van de Opdrachtgever.


Aanbod
Het op de website vermelde aanbod is vrijgesteld van BTW, doordat SC geregistreerd staat bij het CRKBO.
De Opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding, cursus, training, workshop, bijeenkomst door het invullen en verzenden van het
inschrijfformulier op de website, waarmee men tevens akkoord gaat met dealgemene voorwaarden. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
● Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
● Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt SC een bevestiging van inschrijving per email naar de Opdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats onder de ontbindende voorwaarde van doorgang van de opleiding, cursus, training, workshop, bijeenkomst, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
● Eenmaandvooraanvang vandeopleiding, cursus, training, workshop, bijeenkomst ontvangt de Opdrachtgever bericht over doorgang van de opleiding, cursus, training, workshop met nadere informatie (indien van toepassing).
● De factuur wordt naar het privé-adres van de Opdrachtgever gestuurd tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van de opleiding,
cursus, training of bijeenkomst voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor tijdige betaling.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door SC 

SC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:
● er naar het oordeel van SC onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus, training, workshop of bijeenkomst 

● de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de
overeenkomst
● SC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
● de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
● door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen 

Voor zover de Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training, workshop, bijeenkomst of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens SC niet is nagekomen, is SC gerechtigd de Opdrachtgever toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Opdrachtgever desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.


Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de Opdrachtgever
De wettelijke bedenktermijn voor het aanbod, zoals vermeld op de website van SC, bij online inschrijving via de website van SC na het tot
stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende veertien werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen.
Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door SC ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.


Voor inschrijving zoals op de website van SC wordt aangeboden Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum
geldt de datum van het poststempel van een door SC ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de email van de Opdrachtgever.
Annulering voor bijeenkomsten is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn.
Bij verhindering kan de Opdrachtgever iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de Opdrachtgever SC hiervan uiterlijk twee
weken van tevoren per e-mail op de hoogte stelt.

Binnen twee weken vòòr aanvang van de bijeenkomst, dient er € 25 administratiekosten te worden betaald. Pas na ontvangst van betaling kan het ticket op naam worden overgedragen.


Auteursrecht
Het auteursrecht op de door SC uitgegeven cursusmateriaal berust bij SC, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is
aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SC zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of
uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.


Beperking aansprakelijkheid
SC is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het
rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van SC of door haar ingeschakelde derden. SC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat SC nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is SC nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade uit te betalen dan hetgeen door SC in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.


Omgang vertrouwelijkheid
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut en de docenten.


Hardheidsclausule
Bij annulering van een cursus, training, workshop, congres of bijeenkomst kan de directie van SC besluiten om het nog verschuldigde
cursusgeld te verminderen, of kwijt te schelden. Dit kan alleen op grond van zwaarwegende redenen die uitsluitend de deelnemer betreffen. Andere dan de deelnemer kunnen aan een dergelijke vermindering of kwijtschelding geen enkel recht ontlenen.


Geschillen
Op alle met SC gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de Opdrachtgever zich niet kan vinden in de
toepassing van deze Algemene Voorwaarden in een specifieke situatie, kan deze hierover schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij de directie van SC, p/a Damhertlaan 31, 3972 DB Driebergen t.a.v. de directie.


Cancellation terms of the 2-day TF-ACT event with Russ Harris.

Registration for this event Mai 27th & 28th 2024 with Russ Harris is legally binding. 

 

You are welcome to pass along your ticket to someone else. If you do so then please send me an e-mail, so that I know who will be attending instead of you.

 

Cancellation by Russ Harris due to illness or crisis, Russ will run an online workshop as soon as he is recovered or the crisis is resolved. People can either attend that, or get a full refund. All reimbursements are processed within 30 days.


Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2024 voor alle overeenkomsten die na die datum gesloten zijn.